СИКТЕК ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0992-C01- “ Технологична модернизация в предприятието Дата на стартиране 10.04.2023 Дата на приключване 10.04.2024


Стойност на бюджета в лева:
Общо
444 000 лева

Финансиране от ЕС
лева
Национално финансиране
222 000лева


Основните цели на проект "Технологична модернизация в предприятието" са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.


Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < СИКОТЕК ООД > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД

КОИ СМЕ НИЕ

Sicotek предлага решения за управление на сгради и сградна автоматизация (BMS), както и въвеждане в експлоатация на системи за автономно захранване (дизел генератори), като повече от 10 години заедно със своите партньори и клиенти инвестира в промяна на средата.